315/4 หมู่ 4 สันนาเม็ง สันทราย

เชียงใหม่ ประเทศไทย 50120

info@biodiversitycorp.com

  • White Facebook Icon

Tel: 66+0922909902

© 2018 by Biodiversity corporation Co.,Ltd. Proudly created with Wix.com

We are not insect farming but

INSECTitution

เราคิดเสมอว่าทุกคนในองค์กร
มีความสำคัญเท่าเทียมกัน
เพราะองค์กรนี้จะขับเคลื่อนไป
ข้างหน้าไม่ได้หากปราศจาก
ความร่วมมือและร่วมใจ
ของทุกคนที่เปรียบเสมือน
ฟันเฟืองในการก้าวไปข้างหน้า