315/4 หมู่ 4 สันนาเม็ง สันทราย

เชียงใหม่ ประเทศไทย 50120

info@biodiversitycorp.com

  • White Facebook Icon

Tel: 66+0922909902

© 2018 by Biodiversity corporation Co.,Ltd. Proudly created with Wix.com

เราคิดเสมอว่าทุกคนในองค์กร
มีความสำคัญเท่าเทียมกัน
เพราะองค์กรนี้จะขับเคลื่อนไป
ข้างหน้าไม่ได้หากปราศจาก
ความร่วมมือและร่วมใจ
ของทุกคนที่เปรียบเสมือน
ฟันเฟืองในการก้าวไปข้างหน้า
 
Our Story

  องค์กรของเราเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของกลุ่มนักวิจัยและพัฒนา ที่ต้องการจัดตั้งบริษัทที่มุ่งมั่นพัฒนาสารสกัดจากธรรมชาติ โดยอาศัยความหลากหลายของพืชพันธ์ต่างๆในประเทศไทย ที่จัดได้ว่ามีความหลากหลายทางธรรมชาติมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลก และเพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน Biotechnology ของประเทศเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและอาหารเสริมในระดับสากล รวมถึงการให้บริการ

IOEM (Innovative Original Equipment Manufacturer)

และ Contract farming for Insect and Organic Herb

​   และด้วยเป้าหมายดังกล่าว ทำให้บริษํทได้รับความเชื่อมั่นจาก บริษัท อ่างแก้ว โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นมาโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อดำเนินกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ

   ในการเข้ามาร่วมเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้มีศักยภาพมากขึ้นทั้งทางด้านการวิจัยและพัฒนา